Privacyverklaring

Privacyverklaring diëtistenpraktijk Vitalise

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van diëtistenpraktijk Vitalise dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van hun werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens vragen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Vitalise bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Wij zullen uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instellingen bij opname). Wij hebben met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Vitalise zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uw behandelend diëtist of een email sturen naar info@diëtistenpraktijkvitalise.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is en om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Vitalise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met uw behandelend diëtist of stuur een email naar info@diëtistenpraktijkvitalise.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de diëtisten van VoedingsAdviesGroep Utrecht, neem dan met één van ons (zie team) of via info@dietistenpraktijkvitalise.nl contact op.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevensraadplegen.